Wetenschap

Gevalideerd en gemodelleerd

Aan Het Stadsbos ligt een zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag.

De specifieke fijnstoffilterende werking van de beschreven dwergdennen is met windtunnelproeven zorgvuldig onderzocht en vastgelegd. Het filterende effect van Het stadsbos is dus door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd, wat uniek is de wereld van de dakbegroening.

Met bomen op daken is “meerzeker niet altijdbeter”. In de stedelijke omgeving moet bij het ontwerp van Het Stadbos terdege rekening gehouden worden met de geometrie van de (omringende) gebouwen, de lokale concentraties en de eventuele lokale extra vervuiling door bijvoorbeeld verkeer.

In het ontwerp moet een zorgvuldige balans gezocht worden tussen het filteren van de lucht en het niet belemmeren van de doorstroming van lucht door de straten. Om valide uitspraken te kunnen doen over het effect van Het Stadsbos en de juiste locatie en patronen voor plaatsing van Het Stadsbos te bepalen worden drie dimensionale computerprogramma’s (CFD) gebruikt. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden voorspellingen gedaan over het fijnstoffilterende effect van Het Stadsbos in verschillende situaties, bij verschillende windrichtingen, windsnelheden en achtergrondconcentraties.

Met deze 3D CFD modellen kan het optimum van het aantal bomen, het specifiek plaatsingspatroon op een dak en de fijnstoffilterende werking bepaald worden, alvorens over te gaan op daadwerkelijke plaatsing.


Animatie

SchemaValid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits